MENU
VIDEO Kup bilet SPACER

Umowa oraz regulamin Szkoły Pływania Pana Kropelki

UMOWA DOTYCZĄCA UDZIAŁU DZIECKA W ZAJĘCIACH SZKOŁY PANA KROPELKI

Zawarta w Jeleniej Górze w dniu ……………………….

pomiędzy Termy Cieplickie sp. z o.o. ul. Park Zdrojowy 5; 58-560 Jelenia Góra zwanym dalej Organizatorem

a Panem/Panią:

Imię i nazwisko:………………………....…………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………….………....…….……………………………………………………………………………………………………………..

Pesel: ……………………………………………

Telefon i email……………..……….…………………………………………………………………………………………………

Zwanym dalej Rodzicem/Opiekunem.

§1

Termy Cieplickie zobowiązują się do prowadzenia zajęć w Szkole Pana Kropelki dla:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/Imię i nazwisko dziecka/

W czasie jednego cyklu obejmującego 2,3,4 lub 5 zajęć (tj. 120 minut z czego 45 minut stanowi nauka lub doskonalenia pływania) miesięcznie w  okresie od …………………  do ……………………..r.  dziecko będzie uczęszczało na zajęcia raz w tygodniu w dniu: ………………………………………….…   na godzinę  …………………………………………….                  

§2

W ramach zajęć Organizator gwarantuje wstęp na basen dla 1 dziecka oraz naukę pływania lub doskonalenie umiejętności pływackich pod nadzorem instruktora.

§3

 

 

1. Opłata obejmuje jeden cykl zajęć w miesiącu. Opłata będzie pobierana jednorazowo nie później niż przed przystąpieniem do pierwszych pełnopłatnych zajęć w cyklu.

2         Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi odpowiednio, w zależności od ilości zajęć w cyklu 60, 90, 120 lub 150 złotych. 

§4

1.        Opłata za zajęcia, które odbyły się i w których dziecko nie brało udziału nie jest zwracana. W przypadku opuszczenia zajęć istnieje możliwość uczestnictwa w pominiętych zajęciach po uzgodnieniu terminu z instruktorem prowadzącym zajęcia

 

 

§5

Rodzic/opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęć dziecka zrobionych podczas zajęć dla celów reklamowych i marketingowych według informacji zawartych w Załączniku nr 1.

 

§6

1.        Rodzic/opiekun zobowiązany jest przed przystąpieniem do zajęć w Szkółce Pana Kropelki zapoznać się z Regulaminem Szkoły Pana Kropelki oraz Regulaminem Ogólnym Term i regulaminami poszczególnych stref i atrakcji wodnych.

2.        Podpisanie niniejszej umowy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkoły Pana Kropelki oraz Regulaminem Ogólnym Term.

§7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

       ………………………………………………………………….                                       …………………..………………..…..…………………………….                                                                 

          (Podpis Pełnomocnika Term Cieplickich)                                                   (Podpis Rodzica/Opiekuna)

 

 

 

 

 

UMOWA DOTYCZĄCA UDZIAŁU DZIECKA W ZAJĘCIACH SZKOŁY PANA KROPELKI

Zawarta w Jeleniej Górze w dniu …………………………….

pomiędzy Termy Cieplickie sp. z o.o. ul. Park Zdrojowy 5; 58-560 Jelenia Góra zwanym dalej Organizatorem

a Panem/Panią:

Imię i nazwisko:………………………....…………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………….………....…….……………………………………………………………………………………………………………..

Pesel: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon i email……………..……….………………………………………………………………………………………………….………

Zwanym dalej Rodzicem/Opiekunem.

§1

Termy Cieplickie zobowiązują się do prowadzenia zajęć w Szkole Pana Kropelki dla:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/Imię i nazwisko dziecka/

W czasie jednego cyklu obejmującego 2,3,4 lub 5 zajęć (tj. 120 minut z czego 45 minut stanowi nauka lub doskonalenia pływania) miesięcznie w  okresie od …………… do ……………..r.  dziecko będzie uczęszczało na zajęcia raz w tygodniu w dniu: ………………………………………….…   na godzinę  …………………………………………….                  

§2

W ramach zajęć Organizator gwarantuje wstęp na basen dla 1 dziecka oraz naukę pływania lub doskonalenie umiejętności pływackich pod nadzorem instruktora.

§3

 

 

1 Opłata obejmuje jeden cykl zajęć w miesiącu. Opłata będzie pobierana jednorazowo nie później niż przed przystąpieniem do pierwszych pełnopłatnych zajęć w cyklu.

2         Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi odpowiednio, w zależności od ilości zajęć w cyklu 60, 90, 120 lub 150 złotych. 

§4

1         Opłata za zajęcia, które odbyły się i w których dziecko nie brało udziału nie jest zwracana. W przypadku opuszczenia zajęć istnieje możliwość uczestnictwa w pominiętych zajęciach po uzgodnieniu terminu z instruktorem prowadzącym zajęcia

 

 

§5

Rodzic/opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęć dziecka zrobionych podczas zajęć dla celów reklamowych i marketingowych według informacji zawartych w Załączniku nr 1.

 

§6

1         Rodzic/opiekun zobowiązany jest przed przystąpieniem do zajęć w Szkółce Pana Kropelki zapoznać się z Regulaminem Szkoły Pana Kropelki oraz Regulaminem Ogólnym Term i regulaminami poszczególnych stref i atrakcji wodnych.

2         Podpisanie niniejszej umowy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkoły Pana Kropelki oraz Regulaminem Ogólnym Term.

§7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

       ………………………………………………………………….                                       …………………..……………..…………………………….                                                                        

          (Podpis Pełnomocnika Term Cieplickich)                                                   (Podpis Rodzica/Opiekuna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SZKOŁY PANA KROPELKI

 

1. Szkoła Pływania Pana Kropelki, zwana dalej „Szkołą”, funkcjonuje w ramach organizacyjnych Term Cieplickich, zwanych dalej „Termami”.

2. Regulamin Szkoły wynika z Regulaminu Ogólnego Term oraz regulaminów szczegółowych poszczególnych stref, atrakcji wodnych itp, chyba że poniższe zapisy stanowią inaczej.

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły jest:

a. brak przeciwskazań zdrowotnych

b. pisemny akces, a w przypadku dzieci i młodzieży – pisemna zgoda rodzica lub opiekuna

c. zakwalifikowanie na zajęcia (ilość grup i miejsc w grupach jest ograniczona)

d. zakup Karty Członkowskiej

4. Karta Członkowska:

a. jest imienna (musi być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika Szkoły)

b. nie może być odstępowana ani sprzedawana

c. służy wyłącznie do regulowania należności za lekcje w Szkole Pływania Pana Kropelki

d. służy do regulowania należności przez okres jednego miesiąca

5. Kartę należy zasilić kwotą zależną od ilości planowanych lekcji w danym miesiącu:

a. 2 lekcje- 60 zł

b. 3 lekcje – 90 zł

c. 4 lekcje – 120 zł

d. 5 lekcji – 150 zł

6. Wpłaty należy dokonać na początku miesiąca, nie później niż w dniu pierwszych zajęć.

7. Brak wpłaty lub wpłata nieterminowa może skutkować utratą miejsca w grupie zajęciowej i wymaga ponownego zapisania (ustalenia grupy i terminów).

8. Informację o wysokości opłaty za dany miesiąc dla konkretnej grupy zajęciowej można uzyskać u Instruktorów Szkoły lub telefonicznie pod numerami: 75-75-46-932 i 881-521-002.

9. Wniesienie opłaty jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca dziecka w grupie zajęciowej, w związku z tym:

a. w przypadku nieobecności nie przysługuje zwrot opłaty,

b. w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instruktor może zdecydować o możliwości odrobienia opuszczonych zajęć z inną grupą.

10. Warunkiem przystąpienia do lekcji jest posiadanie odpowiedniego stroju do zajęć - w tym obuwia basenowego i ręcznika.

11. Rodzic/opiekun ma obowiązek przed zajęciami poinformować Instruktora o każdym przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych dziecka.

12. Do zajęć Instruktor nie ma prawa dopuścić osób z infekcją, stanem zapalnym, temperaturą, chorobą zakaźną, z ranami, podrażnieniami skóry lub opatrunkami, a także cierpiących na inne dolegliwości, mogącymi mieć wpływ na innych uczestników zajęć.

13. Zajęcia trwają 2 godziny zegarowe z czego 45 minut stanowi lekcja nauki i doskonalenia techniki pływania, a pozostały czas 1h 15min przeznacza się na swobodne zabawy w wodzie i zajęcia ruchowe itp. (np. latem w strefie basenów zewnętrznych).

14. W czasie zajęć dzieci pozostają pod opieką Instruktora, a nad ich bezpieczeństwem czuwają Ratownicy. Za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci na terenie przebieralni, węzłów sanitarnych, hallu głównego i innych pomieszczeń obiektu opowiadają rodzice i/lub opiekunowie (w przebieralni rodzice proszeni są o korzystanie z obuwia basenowego).

15. W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub długotrwałej choroby trwającej dłużej niż trzy tygodnie:

a. należy okazać Instruktorowi Prowadzącemu zwolnienie lekarskie

b. niewykorzystana wpłata jest zaliczona za miesiąc po powrocie do zajęć

c. konieczna jest konsultacja z Instruktorem dotycząca przynależności dziecka do grupy zajęciowej

16. Uczestnicy zajęć w grupach zostają zakwalifikowani na odpowiedni poziom zaawansowania. O liczebności grup decyduje Instruktor prowadzący oraz kierownictwo Term Cieplickich.

17. Rodzic/opiekun może wnioskować o przeniesienie dziecka do innej grupy, motywując wniosek liczebnością, stopniem zaawansowania lub godzinami zajęć.

18. Wraz ze wzrostem umiejętności dziecko może zostać skierowane do grupy wyższej.

19. Decyzję o dołączeniu/przeniesieniu dziecka do grupy zajęciowej ostatecznie podejmuje Instruktor Prowadzący.

20. Szkółka Pływacka umożliwia korzystanie ze sprzętu oraz przyborów sportowych w czasie zajęć.

21. Uczestnik zajęć lub jego rodzic/opiekun ma prawo być informowany o postępach, korzystać z porad i/lub otrzymać indywidualny program ćwiczeń do samodzielnego treningu miedzy zajęciami.

22. Uczestnik zajęć lub jego rodzic/opiekun ma prawo zgłaszać uwagi, skargi lub zażalenia na adres marketing@termycieplickie.pl

23. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć wykonanych na zajęciach w celach marketingowych.

24. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Do umowy dotyczącej udziału dziecka w zajęciach Szkoły Pana Kropelki

 

Termy Cieplickie sp. z o. o, ul. Park Zdrojowy 5, 58-560 Jelenia Góra zastrzegają sobie możliwość wykorzystania zrobionych podczas zajęć Szkoły Pana Kropelki zdjęć na następujących warunkach i polach eksploatacji:

 

a) utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;

 b) wprowadzenie do obrotu we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach;

 c) wykorzystanie dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;

@textColor
@lightBgColor
@midBgColor
@darkBgColor
@baseColor
@brandPrimary
@brandSuccess